Masz pytanie? Chcesz zamówić przez telefon? Zadzwoń 509122167

Darmowa dostawa już od 200zł

REGULAMIN

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych jest Art-Fryz Mariusz Graboń z siedzibą przy ul. Filasiewicza 8 w Cieszynie.

oraz z siedzibą główną: Art-Fryz, Ul. Górna 24/3, 43-400 Cieszyn

2) Adres siedziby administratora danych osobowych: Art-Fryz Mariusz Graboń, Filasiewicza 8, 43-400 Cieszyn

Siedziba główna: Art-Fryz, Ul. Górna 24/3, 43-400 Cieszyn

Adres email administratora danych osobowych: mariuszgrabon@interia.pl

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja złożonego przez klienta zamówienia. Dane będą także przetwarzane w przypadku realizowania uprawnień związanych z reklamacją produktów, ich gwarancją, jeśli taką posiadają oraz zwrotu produktów w przypadku klientów będących konsumentami. Dane mogą być także przetwarzane w celu wystawienia faktur.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania umowy, której osoba jest stroną, której dane dotyczą, lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a także konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5) Odbiorcami przekazanych przez klienta danych osobowych mogą być przewoźnicy, którzy umożliwiając realizację złożonego w sklepie internetowym Art-Fryz Mariusz Graboń, czyli: Poczta Polska, Ruch, Inpost, Fedex, Olza Logistic a także operator płatności Przelewy24

6) Dane osobowe mogą być przetwarzane, w tym przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów z punktu 3)

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądać od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

8) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w przypadku sprzedaży wysyłkowej i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, nie jest możliwe wykonanie umowy.

 

REGULAMIN

I.    Postanowienia Ogólne

1.   Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ART FRYZ Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie działającym pod adresem: www.artfryz.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)   Sprzedawcy – rozumie się przez to  Mariusz Graboń Firma Usługowo - Handlowa ART FRYZ, ul. Filasiewicza 8, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-120-84-48, REGON: 072350480

Siedziba główna: Art-Fryz, Ul. Górna 24/3, 43-400 Cieszyn

b)   Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c)   Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.artfryz.com,

d)   Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępne w Sklepie,

e)   Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

f)   Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską FedEx lub Pocztę Polską,

g)   Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

h)   Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.   Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

5.   Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

II.   Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.    Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

a)    posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

b)    nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2.    Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a)    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

b)    dokonaniu aktywacji konta, potwierdzonej informacją wysłaną na adres mailowy Klienta.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3.    Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „potwierdź zamówienie”.

4.    Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „potwierdź zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5.    Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

6.    W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

III.   Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień 

1.    Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

6.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV.   Zasady płatności

1.   Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)   gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b)   przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

Mariusz Graboń, Ul.Kresowa 11b,43-400 Cieszyn. Nr konta: PKO BP SA 28 1020 1390 0000 6202 0748 0686

 

3.   Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. 

4.  Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 

V.   Dostawa zamówionego Towaru 

1.   Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki  za pośrednictwem Dostawcy.

2.   Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 2 dni roboczych:

a)   od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

b)   od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

4.   Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

5.   Sprzedawca nie przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w salonie Sprzedaży.   

 

VI.   Zwrot zakupionego Towaru

1.   Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z instrukcją zamieszczoną u dołu strony.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

3.   Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

4.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

5.   W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6.   Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

7.   Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez zgłoszenie mailowe

 

VII.   Reklamacja Towaru

1.   Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a)   przesłane na adres:

Sklep internetowy ART FRYZ Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie
Mariusz Graboń Firma Usługowo - Handlowa ART FRYZ,
ul. Filasiewicza 8, 43-400 Cieszyn

lub

b)   przesłane na adres e-mail: sklep@artfryz.com

lub:

c)   złożone osobiście w:

Sklep internetowy ART FRYZ Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie
Mariusz Graboń Firma Usługowo - Handlowa ART FRYZ,
ul. Filasiewicza 8, 43-400 Cieszyn

 2.   Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez zgłoszenie mailowe lub telefoniczne

3.   Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

4.   Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

5.   Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej u dołu strony procedurze Składanie Reklamacji.

 

VIII.   Ochrona danych osobowych

1.   Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3.   Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

IX.  Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a)   pocztą pod adresem:

Sklep internetowy ART FRYZ Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie
Mariusz Graboń Firma Usługowo - Handlowa ART FRYZ,
ul. Filasiewicza 8, 43-400 Cieszyn

b)    telefonicznie pod numerem telefonu: +48 33 8520 716

c)    za pośrednictwem e-mail: sklep@artfryz.com

 

X.   Postanowienia końcowe

1.   We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.   Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl